วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ post 9 มีนาคม 2556
ส่งแผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชา ค33201
ใช้สำหรับการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชื่อผู้สอน นายมารุต  เสลาคุณ
กรุณา click
http://georgecuna1.blogspot.com/

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายมารุต  เสลาคุณ
ตำแหน่ง ครู คศ.2 
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
คติประจำใจ   ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน